نظرکارشناس رسمی دادگستری امورمالیاتی دربررسی مالیات های مربوط به ارث

قوانین مالیات مستقیم بر ارث

براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی هرگاه فردی فوت کند و از وی مالی به جای مانده باشد کسانی که از وی ارث می برند به مدت ۶ ماه وقت دارند که به امور مالیاتی محل زندگی خود مراجعه کنند و هم اموال و هم بدهی های فرد را گزارش کنند و برای متوفی پرونده ای تشکیل می دهند و به وراث گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات داده می شود که یکی موارد لازم وضروری برای گرفتن گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف می باشدو پس از تکمیل پرونده کلیه ی اموال متوفی قیمت گذاری می شود و بدهی آن کسر می شود و بقیه ی اموال بین وراث تقسیم می شود .وراث براساس ماده ۱۸به ۳ دسته تقسیم بندی می شوند.در طبقه بندی اول که شامل فامیل های درجه اول  شامل پدر ، مادر ،زن ،شوهر ،اولادواولاده اولاد. طبقه ی دو شامل جد ، خواهر ، برادر و اولاد آنها .طبقه بندی سوم شامل عمو ،عمه ،دایی ،خاله واولاد آن ها می باشد. لازم به ذکر می باشد که برای شرکت در ارث از طبقه ی اول شروع می کنند و اگرحتی یک نفر از طبقه ی اول زنده باشد ،طبقه های دیگر از ارث بردن محروم می شوند.

انواع مالیات برارث ازنظر کارشناس  دادگستری امورمالیاتی

مالیات برارث شامل دونوع مالیات می باشد مالیات برترکه ومالیات به ملنای خاص

مالیات برترکه شامل تمام دارایی است که از متوفی باقی بماندخواه به ارث برسد خواه نرسد امامالیات برارث به معنای خاص زمانی است که وراث ارث خود رادریافت کنند و آن وقت هرکدام از آنهامطابق باورثه ای که دریافت کردندمالیات خودراپرداخت کنند.

وراث باید مالیات برارث خودراپرداخت کنند.

ازنظر کارشناس رسمی امورمالیاتی تمام کسانی که ازفردی مالی رابه ارث می برندموظفندکه مالیات آن را پرداخت کنند واگربانکی بدون اینکه ورثه  گواهی مالیات برارث راارائه دهنددارایی ورثه را به نامش بزند متخلف به شمارمی رودوموظف است که جریمه ای دوبرابر مالیات پرداخت کند .نرخ مالیات برارث طبقه دوم دوبرابر وطبقه ی سوم چهاربرابر طبقه اول می باشد.

اموالی که مالیات بر ارث آن تعلق می گیرد

بر اساس ماده ۱۹ کلیه ی اموالی که در ایران یا خارج از ایران داشته باشد،طلب هایی از متوفی که پرداخت شود،حقوق متوفی ضمنا

اگر وراث طبقه ی اول برای انجام هزینه های کفن و دفن نیاز به برداشتن پول از بانک داشته باشند؛بانک بعد از دریافت مدارک لازم از وراث حداکثر می توانند تا مبلغ ۱۰میلیون ریال به حساب مالیات پرداخت نماید.

اموالی که شامل مالیات بر ارث نمی شود

بر اساس نظر کارشناس امورمالیاتی اموالی که مربوط به بازنشستگی متوفی،بازخرید،مزایای پایان خدمت،مرخصی استحقاقی استفاده نشده ،بیمه عمر،خسارت فوت،دیه،۸۰ درصد اوراق شرکت  و سپرده های متوفی،۵۰ درصد ارزش سهام متوفی،۴۰درصد ارزش سهام،۴۰درصد ارزش خالص دارایی متوفی شامل مالیات نمی شود.

حقوقی که بعد از مرگ متوفی باید از جانب وراث پرداخت شود

۱)هزینه ی کفن و دفن

۲)پول طلبکاران

۳)هزینه های ضروری مورد وصیت

که ادای این حقوق باید به ترتیب انجام شود.