نظرکارشناس رسمی دادگستری امورمالیاتی دربررسی مالیات های تکلیفی

تعریف مالیات های تکلیفی ازنظر کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

مالیات تکلیفی نوعی ازمالیات می باشدکه اشخاصی که حقوق دریافت میکنند به ازای پولی که دریافت میکنند باید مبلغی رابه اداره ی مالیات بپردازند. این مبلغ براساس قانون مشخص میشود وازحقوقشان کسرمیکنند.مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد فرق میکنددرمالیات تکلیفی کسر کردن ازحقوق وپرداخت به اداره ی مالیات برعهده کارفرمامی باشدامادرمالیات عملکردخودکارفرماموظف است که ازحقوق کسرکند.

انواع مالیات تکلیفی ازنظر کارشناس  دادگستری امورمالیاتی

براساس ماده ۸۵ و۸۶ افراد موظف اندکه به ازای دریافت حقوق ثابتی که میگیرندمقداری از آن رابه اداره ی مالیات پرداخت کنند.واین مقدارمطابق باقانون ازحقوقشان کسر میشودکه به آن مالیات تکلیفی حقوقی میگویند.

کارشناس رسمی امورمالیاتی براساس ماده ۵۳ بیان میکنند که وقتی ملکی اجاره داده میشود باید مالیات آن پرداخت شود که به این صورت می باشدکه ابتداپولی که به عنوان پول پیش میدهند و اجاره ی ماهیانه مشخص شود اجاره ماهیانه رادر۱۲ ضرب میکنیم البته اگربرای یک سال اجاره داده شده سپس ۱۸ درصد ازپول پیش رانیز حساب میکنیم واین مقدار راباکل اجاره یک سال جمع میکنیم ازاین مقدار۲۵ درصد شامل مالیات نمیشود و۷۵ درصدباقی مانده درآمدی است که شامل مالیات میشودکه به آن مالیات تکلیفی اجاره املاک میگویند.

براساس ماده ۱۰۳   تمام وکیلان موظفند که دروکالتنامه هایشان حق  الوکاله رامشخص کنند و ۵ درصد آن رابه اداره مالیات پرداخت کنند واگراین مالیات راپرداخت نکنند جرایم ۲۰ درصدی برای آنهادرنظرگرفته میشودکه به آن مالیات تکلیفی حق الوکاله میگویند.

براساس ماده ۱۰۲ اگربین فردی که سرمایه ومالی داردوفرد دیگری که میخواهد باآن سرمایه کاری انجام دهدقراردادی بسته شود بعدازاینکه ازآن کارسودی بدست آوردندبایدفردعامل هم مالیات خود هم مالیات صاحب سرمایه راپرداخت کندکه به آن مالیات تکلیفی مضاربه میگویند.

براساس ماده ۱۰۷ اگرافرادی که درخارج ازکشورساکن هستندو داخل ایران نیز کسب وکار میکنند ودرآمدهایی بدست می آورندموظفند که مالیات آن رابه میزان ۵ درصد پرداخت کنند همچنین موظفند که مالیات کارمندان خودراکه درایران مشغول به کار هستندرانیز پرداخت نمایندکه به آن مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم ایران میگویند.

براساس ماده ۱۰۹ موسسات بیمه خدمات مختلفی رابه مشتریان ارائه میدهد مانند بیمه عمر،بیمه بازنشستگی،بیمه مسئولیت شغلی،امابه همه ی این بیمه ها مالیات تعلق نمیگیرد به بیمه هایی مانند ذخایرسال قبل ،مشارکت درسود معاملات مالیات تعلق میگیرد.

براساس ماده ۱۲۳ کارشناس امورمالیاتی بیان میکنندکه درصورتی که فردی مالی رابه صورت همیشگی یا موقت دراختیار فرد دیگری قرار دهدوآن فرد نیز ازآن مال سودی بدست می آورد وظیفه دارد که مالیات آن سود راهرسال پرداخت کندکه به آن مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال میگویند.

براساس ماده ۱۴۳ تمام کسانی که سهام میخرند و میفروشند نیز باید مالیات خودراپرداخت کنندکه به آن مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام میگویند.